V Międzynarodowy Festiwal Fotografii WSCHODNIA 2017
Niedziela 9 lipca 2017r.
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na V Międzynarodowy Festiwal Fotografii WSCHODNIA 2017!

Tegoroczna edycja obejmuje cykl dziesięciu wystaw fotograficznych i towarzyszących im spotkań ukierunkowanych tym razem na problematykę żydowską. Zobaczymy indywidualne wystawy Gil Cohen-Magena, Menachema Kipnisa, Jakuba Ochnio i Swietłany Seredenko. Na wystawach zbiorowych pokażą się kijowski Fotoklub 9x12 i Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne. Zobaczymy również projekty: „Izrael wczoraj i dziś”, „Nieistniejące miasto”,  „Żydzi na Zamojszczyźnie” , oraz „Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918- 1939”, którego kuratorem jest Teresa Śmiechowska.
Wschodnia ma wiele definicji. To nie jest tylko miejsce. W naszym ujęciu to bardziej przymiotnik niż rzeczownik. Za pomocą naszego festiwalu chcemy nie tyle pokazać co opisać miejsce, ale także cechy, stany, etapy czy zjawiska.
Takie definiowanie sprawiło, że problematyka żydowska, jest prezentowana m. in. w wymiarze historycznym. Zarówno dotyczącym szeroko ujmowanej historii naszego kraju, jak i w wymiarze lokalnym. To ten drugi był czynnikiem inicjującym obecną edycję.
Społeczność żydowska odgrywała dużą rolę  przyczyniając się do rozwoju Zamościa, w którym po 354 latach obecności, podczas II wojny światowej, miała z jego przestrzeni nagle zniknąć. To „znikniecie” dokonało się w dramatycznych okolicznościach. W większości w 1942 roku w kilku deportacjach miedzy kwietniem, a październikiem Żydzi zostali wywiezieni do obozów zagłady i zamordowani.
Nie zamykamy się jednak na przeszłość, ale szukamy współczesnych odniesień zarówno tych bliskich jak i dalekich.
Siła naszego projektu tkwi w jego wielowątkowości. Akcenty często rozkładają się w przeciwnych biegunach. Wschodnia bowiem to coś obok czego nie można przejść obojętnie. To miejsce bardzo wyraźne, które w całości albo w swoich elementach kocha się bądź nienawidzi. Miejsce spokojne i urzekające, wzruszające, ale też irytujące. Miejsce, które nie pozostaje bez echa, zostawia po sobie wyraźny ślad nie tylko u przybyszy, ale również wśród swoich mieszkańców.

Plan wystaw Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Wschodnia 2017
1. „W Chasydzkich kręgach” Gil Cohen-Magen – Centrum Kultury Filmowej (hol) 
2. „Izrael wczoraj i dziś” – Galeria Fotografii Stylowy
3. „Dwa wiersze”, Wystawa zbiorowa ZTF – Rynek Wodny
4. „Miasto i oczy”, Menachem Kipnis – Galeria Fotografii Ratusz
5. „ Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918- 1939” – Centrum „Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
6. „Żydzi na Zamojszczyźnie” – Galeria Starej Fotografii
7. „Tajne spotkanie”, Jakub Ochnio – Zamojski Dom Kultury (hol)
8. „Zabytki żydowskie w Ukrainie”, Fotoklub 9x12 z Kijowa – Galeria BipeArt (Biblioteka Pedagogiczna)
9. „ Niekończąca się historia”, Swietłana Seredenko – Galeria Okrąglak
10. „Nieistniejące miasto”, Marek Kołcon, Andrzej Pogudz - Morandówka


Wystawy będzie można oglądać od 20 lipca przez ponad miesiąc.

* * *

Harmonogram festiwalu:

20.07.2017 (czwartek)

15:00 Wernisaż wystawy:
„Zabytki żydowskie w Ukrainie” FOTOKLUB 9x12 z Kijowa
Galeria BipeArt, Biblioteka Pedagogiczna, ul.Sienkiewicza 5

16:00 Wernisaż wystawy:
„Żydzi na Zamojszczyźnie”
ZE ZBIORÓW MUZEUM FOTOGRAFII w Zamościu
Galeria Starej Fotografii, ul.Staszica 13 (sień)

17:00 Otwarcie Festiwalu:
„Dwa wiersze” WYSTAWA ZBIOROWA ZTF
Rynek Wodny w Zamościu

18:00 Wernisaż wystawy:
„Nieistniejące miasto”
MAREK KOŁCON, ANDRZEJ POGUDZ
Morandówka, ul.Staszica 25

01.08.2017 (wtorek)

17:00 Wernisaż wystawy:
„Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918-1939”
ZE ZBIORÓW ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU
HISTORYCZNEGO w Warszawie
kurator: Teresa Śmiechowska
Centrum „Synagoga” Fundacji Ochrony
Dziedzictwa Żydowskiego, ul.Pereca 14


Festiwal współfinansowany jest przez Miasto Zamość
oraz Starostwo Powiatowe w Zamościu.
Odbywa się pod patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców oraz Andrzeja Wnuka Prezydenta Miasta Zamość.
Patronat Medialny nad Festiwalem objęła Telewizja Polska TVP 3 Lublin. * * *

(ENGLISH INFO)
International Festival of Photography Eastern 2017

It is already the fifth and the fourth in the international edition!
Zamosc Society of Photography invites to Eastern 2017!

This year the festival consists of 10 photography exhibitions and accompanying meetings aimed at Jewish issues. We are going to see individual exhibitions of Gil Cohen-Magen, Menachem Kipnis, Jakub Ochnio and Svetlana Seredenko. Kiev Photoclub 9x12 and Zamosc Society of Photography are going to present their group exhibitions. Projects: "Israel yesterday and today", "Non-existent city", "Jews in the Zamosc region," and "The lost world. Polish Jews. Photographs from 1918-1939" curated by Teresa Śmiechowska, are going to be shown as well.
Eastern has many definitnions. It is not only the place. In our view Eastern is more an adjective than a noun. With our festival we want not just to present but to describe the area,  its features, states, stages or phenomena.
Such defining has made the Jewish issue is presented, among others, in historical dimension. Both, about the widely-included history of our country, as well as the local view. That second factor has initiated the current edition.  
The Jewish community played a major role in contributing to the development of Zamosc, and after 354 years of presence, during the World War II, it suddenly had to disappear from its space. This "disappearance" took place under dramatic circumstances. Mostly in 1942, in several deportations between April and October Jews were deported to extermination camps and murdered.
We do not finish and think only about the past, but we are looking for contemporary, both close and distant, references.  
Our project’s strength lies in its multithread. Accents often place in opposite poles. Eastern is something you cannot pass by listlessly. It’s a very distinct place which you – in its pieces or in total – love or hate. Eastern is calm and charming, touching but irritating as well. It’s not the place with no echo. It leaves a clear mark not only in visitors, but also among inhabitants.

Exhibitions are free to see from 20th July for over a month.Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne na FB


Galeria Fotografii Ratusz na FB


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444
 
 

..